Wat te doen bij een ongeval.

13 december 2010 Wat te doen bij ongeval

NUTTIG OM WETEN: verzekeringsformaliteiten

Wie is verzekerd?

Alle aangesloten leden met een geldige lidkaart volgens het HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de VLAAMSE WANDELSPORTFEDERATIE vzw B.1.-23.2 en B.25-2.1. en conform het DECREET van 13 juli 2001 houdend erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties en van de uitvoeringbesluiten van 31 mei 2002.

De NIET leden bij Sportpromotionele acties zoals staat beschreven in de uitvoeringsbesluiten van 31 mei 2001, al gevolg op het DECREET van 13 juli 2001 houdend erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties.

Wanneer ben je verzekerd?

Indien je houder bent van een geldige lidkaart van de Vlaamse Wandelsportfederatie vzw.

* Op weg naar een wandeltocht en tijdens de terugreis

Met eender welk vervoermiddel dan ook: te voet, per fiets, bromfiets, eigen wagen, openbaar vervoer. Natuurlijk moet je dan wel de kortste weg volgen en dient de verplaatsing binnen een aanvaardbare tijdslimiet te blijven.

* Tijdens de wandeltocht zelf.

Bij elk door de club aangevraagde of aangemelde activiteit of opdrachten aan de Vlaamse Wandelsportfederatie vzw van de club voor de wandelsport, bijvoorbeeld: verkennen of uitpijlen van tochten, verplaatsing vergadering, clubfeest etc.

Wanneer zijn niet-leden verzekerd?

* Tijdens een wandeling, indien ze in bezit zijn van een inschrijfkaart van betreffende wandeling.

* Tijdens aangevraagde en goedgekeurde clubwandelingen en -activiteiten, zoals vermeld in ons Huishoudelijk Reglement 9.1.D

Wat moet je doen bij een ongeval?

Ongeval tijdens de verplaatsing naar of van een wandeltocht van leden Vlaamse Wandelsportfederatie vzw

* Het ongeval dient vastgesteld te worden door de politie. Dit is van belang om plaats en tijdstip van het ongeval te bepalen.

* De namen en volledig adres(sen) van eventuele getuigen noteren en opgeven.

* Ongevalsaangifte volledig invullen door u zelf en de behandelde arts.

* Alle gegevens zo snel mogelijk doorgeven aan uw clubbestuur.

Ongeval tijdens een wandeltocht bij een club van de Vlaamse Wandelsportfederatie vzw

* De organiserende club waar tijdens de wandeltocht het ongeval plaats vond, onmiddellijk inlichten van het gebeurde ongeval.

* De nodige documenten invullen, persoonlijke gegevens door arts.

* Geef namen van getuigen op indien die er zijn.

* De organiserende club moet het ongeval bevestigen.

* Uw eigen clubbestuur inlichten over het ongeval, deze doet er best aan ook het WSVL vzw secretariaat te verwittigen van het ongeval.

Ongevalval tijdens een wandeltocht bij een club van een andere federatie:

* Het ongeval door de organisatoren laten vaststellen

* Uw eigen ongevalsaangifte invullen, door slachtoffer en arts

* Een ondertekend bewijs van melding vragen aan organiserende club.

Ongeval bij een activiteit in opdracht van de club:

* Zo snel mogelijk uw eigen clubbestuur, opdrachtgever verwittigen en alle gegevens met eventuele getuigen doorgeven.

Bij ZWAAR of DODELIJK ongeval moeten onmiddellijk of zo snel mogelijk volgende personen / instanties ingelicht worden

Aangifteformulier verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid Wandelsport Vlaanderen – hierna aanklikken en/of downloaden: 

https://images.wandelsportvlaanderen.be/2022222155519579-aangifte-ledenpolis-2172-541-02-22-dyn.pdf

Hoe een ongevalsaangifte in te vullen – hierna aanklikken en/of downloaden

https://images.wandelsportvlaanderen.be/20224271409775-werkwijze-invullen-ongevalsaangifte-leden.pdf

Voor leden van Wandelsport Vlaanderen vzw

Op een georganiseerde wandeling:
➢ Slachtoffer meldt het ongeval bij de organisator die hem/haar een medisch attest bezorgt. Dit attest kan meteen ingevuld door de behandelend arts of in de spoeddienst van het ziekenhuis.
➢ Slachtoffer vraagt aan zijn/haar eigen club om een digitale versie van de ongevalsaangifte over te maken. Slachtoffer kan ook de ongevalsaangifte voor leden downloaden van het clubportaal.
➢ Slachtoffer vult het dynamische formulier in en stuurt dit door via de knop ‘Verzenden’ rechtstreeks naar Ethias. De rood omkaderde hokjes zijn essentieel en moeten worden
ingevuld, anders kan de aangifte niet worden doorgestuurd. Het medisch attest kan worden toegevoegd in de email die u krijgt na het ‘verzenden’. Een aangifte zonder medisch attest heeft geen nut want deze wordt niet behandeld. Best is beide documenten samen door te sturen.
➢ Indien slachtoffer niet over PC beschikt kan hij/zij bij de eigen club terecht die voor hem/haar de aangifte invult en deze doorstuurt, samen met het medisch attest, naar Ethias.
➢ Er worden geen papieren aangiftes meer aanvaard, enkel de dynamische pdf wordt in aanmerking genomen.
➢ Enkele dagen na de aangifte krijgt het lid een mail of brief van Ethias met een dossiernummer en verdere uitleg hoe de onkosten in te dienen en dergelijke.
➢ Het indienen van onkostennota’s, rekeningen, facturen,… gebeurt ook digitaal, via mail naar schadebeheer@ethias.be.

Bij individuele wandelsportbeoefening:
➢ Slachtoffer doet melding van het ongeval aan zijn/haar eigen club OF download de aangifte (dynamische pdf) via onze website (rubriek Wat te doen bij ongeval ?).
➢ Slachtoffer laat medisch attest invullen door de behandelende arts
➢ Slachtoffer maakt de ingevulde aangifte én het medisch attest in één keer over aan Ethias

Gouden regels!

* Breng steeds uw clubbestuur op de hoogte van het ongeval

* Uw clubbestuur kan zo de ongevalsaangifte volgen

* Verlies geen tijd, de ongevalsaangifte moet zo snel mogelijk en binnen de 48 uur gebeuren.

Bij verlenging van arbeidsongeschiktheid, deze binnen de 24 uur na laatste dag van ongeschiktheid binnenbrengen bij de secretaris.

* Zorg dat je steeds uw lidkaart en ongevalsaangifte formulier bij u hebt. Aangeraden en nodig is dat de wandelaar gele mutualiteitsbriefjes bij zich heeft. Er zijn er altijd minstens 2 nodig.

Maak van alle documenten een kopie.

*Opgepast: we hebben te maken met een verzekering! Zorg dat je steeds je lidkaart bij je hebt.

Aandacht:

Bij opgelopen lichamelijke letsels dekt de verzekering het bedrag dat niet wordt terugbetaald door het Ziekenfonds. Je bent eveneens verzekerd voor materiële schade die je zou berokkend hebben aan derden. Je bent NIET verzekerd voor eigen materiële schade.

De Vlaamse Wandelsportfederatie vzw sloot voor al haar leden ook een verzekering af die hartfalen dekt. Daarvoor is er geen medische controle vooraf vereist. Een voordeel van deze verzekering is dat de waarborgen niet beperkt worden. Dit wil zeggen dat de verzekerde kapitalen (voorzien in de polis) volledig gewaarborgd worden bij hartfalen en dus niet enkel bij overlijden maar ook bv. medische kosten bij revalidatie.

De Vlaamse Wandelsportfederatie vzw. heeft haar verzekering B.A. Sport/ ontspanning met Polisnummer 1.119.356/A bij ARENA NV – Tweekerkenstraat 14 te 1000 BRUSSEL Tel 02/512.03.04 Fax 02/512.70.94

Verzekeringsmakelaar:

NELISSEN VERZEKERINGEN NV, Laagdorp 5 te 3570 ALKEN Tel 011/590.790 Fax 011/590.791

Meer informatie is steeds verkrijgbaar op het clubsecretariaat.